Deborah Carlson

Nursing


Staff Photo

Deborah Carlson

Administrative Secretary
Office: KE 220
Phone: (765)-455-9332
E-mail: dkcarlso@iuk.edu

Hello,

I am Deborah Carlson

Administrative Secretary for IUK School of Nursing.