Dr. Marlene Poe-Greskamp

Nursing

picture

Dr. Marlene Poe-Greskamp

Assistant Professor of Nursing
Office: KE 320
Phone: (765)-455-9583
E-mail: mgreskam@iuk.edu

Professional Vitae